Salmon sushi

Salmon sushi at Sadako… Ann Arbor, MI

Tags: , , , , , , , , , , , ,